Tag Archives: mua màng RO xữ lý nước nhiễm mặn ở đồng bằng sông cửu long

Xữ lý nước nhiễm mặn do Hướng Đạo Sinh xữ lý toàn diện

Xữ lý nước nhiễm mặn là nhu cầu cấp bách hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nguy cơ hạn mặn tái diễn như vừa qua tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Nguồn nước nhiễm mặn gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp cũng như các nhu cầu nước sinh […]